Agenda


Ideeënbus

Wilt u een evenement organiseren of heeft u een ander goed idee voor de website?
Laat het ons weten!

Volg ons ook via:

Volg ons via Facebook Volg ons via twitter

Welkom bij MFC de Helling

Hier vindt u alle actuele informatie over MFC de Helling in Winsum Fr. U bent van harte welkom.

DOEK

Pier21

Doek!’ fan Maria Goos

 

Twa akteurs binne dwaande mei it opnij ynstudearjen fan it stik dêr’t se 25 jier lyn triomfen mei fierden. Richard, in rol fan Hilbert Dijkstra, hat in mûle sa grut as syn ego. Lies, spile troch Tamara Schoppert, is de ienige aktrise dy’t har net troch syn hâlding op de kast jeie lit. Al gau rinne repetysje en werklikheid troch elkoar. Want Richard en Lies binne elkoars grutte leafde, mar se kinne net mei elkoar libje.

DOEK!’ fan Maria Goos is in komeedzje mei direkt spul en dialogen dy’t oankomme. It stik is sûnt 2011 in grut súkses yn sawol Nederlân as Dútslân. Pier21, bekend fan ûnder oaren ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘Life is Beautiful’, bringt ‘DOEK!’ no yn it Frysk mei twa akteurs fan formaat. Tamara Schoppert wie earder te sjen yn ‘Pak ‘m Stanzi’, ‘Gleone Gloede’ en ‘The Sunshine Boys’. Hilbert Dijkstra spile yn ‘Augustus Oklahoma’ en ‘Rainman’ en is te sjen yn de TV-searje ‘Dokter Deen’.

 

Tekst: Maria Goos / oersetting: Gurbe Dijkstra / regy: Froukje van Houten / spul: Tamara Schoppert en Hilbert Dijkstra

www.pier21.nl

 

Lees verder

mearke 2016

SINTEKLAZEMEARKE WINSUM 'GRUTFERLET' 2016"


Noch efkes en it is wer safier, it njoggende Sinteklazemearke yn Winsum. 

It mearke bringt dit jier de rockmusical Grutferlet. 
Grutferlet is in soartefan teaterpretpark foar basisskoallebern dy't dêr op skoallereiske geane.

Teater, muzyk, spultsjes en snobbersguod steane sintraal. As de bysûndere juf Elske mei har klasse yn Grutferlet delstrykt wurde de mannen fereale en de froulju jaloersk. En dat alles hat grutte gefolgen. 


Yn Grutferlet is in live band dy't de muzyk fersoarget. Grutferlet is in nije musical dy't yn de fierte ynspireard is op Cabaret en de Kloklieder fan Nijdaam. Grutferlet is in mearke dy't past yn de rige Sinteklazemearkes fan de ôfrûne jierren. In orizjineel mearke yn in aktueel jaske mei hilaryske wurdboarterijkes en oare grapmakkerijkes.


De spilers fan Grutferlet binne: Aly Louwsma, Anke Boersma, Jan Tiede Bouma, Wybo Smids, Derk Smids, Tineke Boersma, Jent Louwsma, Lineke Fopma en Vera de Vries. De rezjy is wer yn hannen fan Tjerk Kooistra.

De skoalfoarstellings binne op 29, 30 novimber en 1 desimber. Sa’n 1.100 bern en begelieders sille dizze foarstellings besykje!

Ek nijskjirrich wurden?
We moetsje jo graach yn Grutferlet op ien de folgjende mominten:

27 novimber 14.00 oere Premjêre (Iepenbiere foarstelling)
2,3 en 4 desimber (Iepenbiere foarstellings).

Sjoch foar mear ynformaasje en kaartferkeap op ús webside: www.mearke.nl

 


 

Lees verder

optreden BZN66 aanvang 22.00 uur

Lees verder

klaverjassen met stamppotbuffet aanvang 10.00 uur

WOENSDAG 28 DECEMBER

KLAVERJASSEN

( om vleesprijzen )

MET

STAMPPOTBUFFET

AANVANG 10 UUR

INLEG: € 12.50 PP

opgeven tot 26 december in de Helling

email: info@mfcdehelling.nl

tel: 06-20864824

Lees verder

DOEK ( komedie van pier 21 ) met Hilbert Dijkstra en Tamara Schoppert

Lees verder

Tryater donderdag 13 oktober aanvang 20.00 uur

Lees verder

optreden Bruceband 15 oktober

De voorverkoop van de Bruceband gaat gestaag door . de kaarten kunnen nog steeds worden opgehaald uit de Helling of via de post ( zie vorig kader )

Lees verder

de voorverkoop van de BRUCEBAND is begonnen de kaarten kosten in de vvk 15 euro per stuk ( reserveren is niet mogelijk ) de kaarten kunnen in de Helling worden opgehaald, eerst een telefoontje plegen is verstandig ( 06-20864824 )daar we niet altijd aanwezig zijn. Ook kunnen kaarten besteld worden via de bank . Je maakt het bedrag plus 1 euro portokosten over op Iban NL04RABO0136115330 t.a.v. S. Heslinga ovv Bruceband kaarten met duidelijke opgave van naam en adres. Als het geld binnen is sturen we je de kaarten toe.

Lees verder